ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและครู สพม.27 (Follow up) ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 โดยมีท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและทีมงานวิทยากรพร้อมกล่าวปิดงาน กิจกรรมในครั้งนี้เป็นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ให้ได้มาตรฐานตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล Common European Framework of Reference for Language (CEFR) อ่านเพิ่มเติม >>>