ประชุมสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 7 (118/2560)  วันที่ 27  กรกฎาคม 2560  เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว อ่านเพิ่มเติม >>>