สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 16 แห่ง จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ท่านอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าอบรม โดยกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาและคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีกระบวนการเพื่อสร้างผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน พร้อมทั้งให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและมีแนวปฏิบัติในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน อ่านเพิมเติม >>>