เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเยาวชนร้อยเอ็ดอาสาพัฒนาขึ้น ณ ห้องประชุม 9A อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ จำนวน 40 คน นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนบ้านดงหวายและโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 80 คน นักศึกษาผู้ดำเนินโครงการ 16 คน รวม 136 คน ภายในโครงการมีกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม 2.ฐานกิจกรรมเสริมความรู้ด้านจิตอาสา 3.ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนรวมประดิษฐ์กระถางดอกไม้จากขวดพลาสติก อ่านเพิ่มเติม >>>