เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สถาบันจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดโครงการจัดการความรู้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. 2560″ ขึ้น ณ ห้องประชุม A ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี ท่านอาจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีปัดถา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด และมี อาจารย์ ดร.สัญชัย ฮามคำไพ ผู้อำนวยการสถาบันจัดการความรู้ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและแนวปฏิบัติที่ดี ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.2560 อ่านเพิ่มเติม >>>