วันอาทิตย์ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยเทศบาลตำบลเกาะแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลเกาะแก้ว และชมรมจักรยานตำบลเกาะแก้ว ได้จัดการแข่งขันปั่นจักรยานพิชิตลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 2 “เกาะแก้วปั่นรวมใจ เทิดไท้องค์ราชินี” บนเส้นทางธรรมชาติ ลัดเลาะทุ่งข้าวเขียวขจี ตลอดริมฝั่งแม่น้ำชีของอำเภอเสลภูมิ อำเภอธวัชบุรี อำเภอทุ่งเขาหลวง และ อำเภอโพนทอง ระยะทาง 56 กิโลเมตร (VIP. ระยะทาง 20 กิโลเมตร) โดยมีท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน และมีท่านอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน 1.เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายให้กับประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลย 3.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันจักรยานเป็นกิจกรรมประจำปีของตำบลเกาะแก้วโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 14 ประเภท อ่านเพ่ิมเติม >>>