เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 “จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมี อาจารย์ ดร.พิทักษ์  พลคชา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และมีอาจารย์นนทนันท์ พลพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อชิงทุนการศึกษา เช่น การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดวาดภาพ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16- 18 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม >>>