เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมี อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวถวายราชสดุดี ประกาศเฉลิมพระเกียรติคุณ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ความว่า พระองค์ทรงประยุกต์ความรู้ในทางคณิตศาสตร์ สามารถทำนายปรากฏการณ์การเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำ เป็นเวลาล่วงหน้าถึง 2 ปี โดยสามารถกำหนดตำแหน่งที่จะสังเกตปรากฏการณ์ที่เด่นชัด ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระบรมเดชานุภาพที่แสดงในครั้งนั้น เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งต่อพสกนิกรชาวสยามและเป็นที่ยกย่องในพระปรีชาญาณทั่วไปในสากลประเทศ เป็นการเชิดชูศักดิ์ศรีแห่งความเป็นอริยะของชาวไทย ส่งผลให้ประเทศชาติคงความเป็นเอกราช ตราบจนทุกวันนี้ อ่านเพิ่มเติม >>>