อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ต้อนรับ พลโท  จเรศักดิ์  อานุภาพ  ประธานกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) และ ดร.ตวง  อันทะไชย  ประธานกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)  เนื่องในการประชุมสัมมนาแก้ปัญหาการประกอบการกิจการรถตู้ของประเทศไทย  วันที่ 19  สิงหาคม  2560  ณ อาคารหอประชุม  60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการรถตู้ภาคอีสาน  และมีผู้ประกอบการกิจการรถตู้ภาคเหนือ ภาคใต้ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย อ่านเพิ่มเติม >>>