มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 30,31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้นำเสนอภาพรวมและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2559 วงรอบตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560   ให้คณะกรรมการประเมินฯรับทราบ และดำเนินการตรวจประเมิน ตามกำหนดการ  ตรวจสอบข้อมูลประกอบการตัดสินผลวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง จากหลักฐานอ้างอิง ตรวจเยี่ยม การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้แทนอาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อ่านเพิ่มเติม >>>