วันที่  7 พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.00น.ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯ ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550  ซึ่่งจัดโดยฝ่ายพัสดุ กองนโยบายและแผน  โดยมีผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ  เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพิ่มเติม >>>