เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ Ms.Alice M. Murray (คุณอลิช เอ็ม เมอร์เรย์) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาภาษาอังกฤษแห่งภูมิภาค สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการนี้สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยสำนักการศึกษาภาษาอังกฤษแห่งภูมิภาค (RELO:Regional English Language Office) ได้กำลังพิจารณาการคัดเลือกอาสาสมัครสัญชาติอเมริกันจากสหรัฐอเมริกาเพื่อมาปฏิบัติงานด้านการศึกษาในสถาบันต่างๆในต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นสถาบันหนึ่งในประเทศไทยที่ทางสถานทูตฯได้เล็งเห็นศักยภาพว่ามีความเป็นไปได้ในการรับสมัครอาสา และสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาร่วมกัน อ่านเพ่ิมเติม >>>