เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ระหว่าง วัดมงคลรัตนาราม แทมป้า ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา  กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาษาไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในโรงเรียนพุทธศิลป์ และในการนี้ได้นำนายปริญญา ประเสริฐสังข์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน เรียกว่า “ครูปี” ที่กำลังจะเดินทางภายในเดือนธันวาคม 2560 เข้ากราบรายงานตัวอย่างเป็นทางการ อ่านเพ่ิมเติม >>>