เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมการเปิดงานการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลเส้นทางสายไหม ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสาขาวิชาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 4 ท่าน คือนางสาวนฤมล บัวแดง,นางสาวพิชชาพร โพนแดง,นายทองคูณ บุญ อ่านเพิ่มเติม >>>