รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง Growth mindset และ Grit ประตูสู่ความสำเร็จ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมกันเกรา  ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโดยสำนักวิชาการและประมวลผล อ่านเพิ่มเติม >>>