สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้หัวข้อ”New gen ใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และในการดำรงชีวิตในอนาคตต่อไป ภายในการมีการบรรยายโดยท่านวิทยากร อาจารย์อินทร์ทรัช รักษ์วงศ์ฤทธิ์ (ผู้จัดการฝ่ายทั่วไป บริษัทโตโยต้าร้อยเอ็ด) ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในพัฒนาการศึกษาของชาติ ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าว จากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ อ่านเพิ่มเติม >>>