เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยอาจารย์อนงค์ศรี จันทะคัด หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ และทีมงาน ได้จัดโครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้กับโรงเรียนเครือข่ายคู่พัฒนาด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยครูกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 16 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีการจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมกับนักเรียนโรงเรียนบัวขาว และได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยครูกุ้ยโจว ไปเยี่ยมชมวัดอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมภูไท วัดวังคำ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม >>>