ศูนย์ภาษา ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการบริการวิชาการวิชาการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ระหว่างวันที่ 16-17,23-24 ธันวาคม 2560 และ 6-7 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ท่านอาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวเปิดงาน และมีอาจารย์จิตรลดา บานแบ่ง หัวหน้าศูนย์ภาษา กล่าวรายงาน ภายในโครงการมีการบรรยายกลยุทธ์และเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC โดย อาจารย์ ดร. สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก อ่านเพิ่มเติม >>>