เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมบ้านดินให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยครูกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และมี อาจารย์วรพจน์ พรหมจักร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมและสถาปัตยกรรมธรรมชาติ บ้านอันเก่าแก่ยาวนานของมนุษยชาติที่ควรอนุรักษ์ไว้ หลังจากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ร่วมปลูกต้นไม้อีกด้วย ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้ทำเป็นครั้งแรกและสร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมาก -ขอบพระคุณภาพ จากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ อ่านเพิ่มเติม >>>