วันที่ 28 ธันวาคม  2560  เวลา 18.49 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย  ภูมิพันธุ์  ประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560  พร้อมกล่าวขอบคุณ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทุกฝ่าย  ที่ได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอด  พร้อมมอบโชคและอวยพรปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราชและพระนาคปรกเมืองไพร ได้โปรดปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัว  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประสบความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดปี 2561 อ่านเพ่ิมเติม >>>