วันนี้ (18 มกราคม 2561) เวลา 10.30 น. ณ ห้องมณีเทวา ชั้น 3 อาคารบรรณราชณครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ,นายวัชรกร เนตรถาวร หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ และบุคลากรศูนย์วิทยบริการ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการตรวจเยี่ยมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Alist ที่ใช้ในการบริหารจัดการทัรพยากรสารสนเทศและการบริการต่างๆของศูนย์วิทยบริการ เพื่อให้เป็น อ่านเพิ่มเติม >>>