เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ครั้งที่ 1 และได้ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันอุดมศึกษามาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” จากนั้นได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญ รสจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแบ่งกลุ่มปฏิบัติการทักษะการเขียนโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม โดยท่านวิทยากรมากด้วยประสบการณ์ อาจารย์คชษิณ สุวิชา ผู้เข้าร่วมโครงการตั้งใจกับการเขียนโครงการมาก ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>