เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาครู “ชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC) มิติใหม่ สำหรับวิชาชีพครู โดยมี ผศ.ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้ง และอาจารย์ ดร. รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่นักศึกษาสาชาวิชา สังคมศึกษา ขั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ จำนวน 90 คน ผู้เข้าอบรมได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ ชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC) มิติใหม่ สำหรับวิชาชีพครูโดยวิทยากร อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รอง ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นอกจากนี้มีการเรียนรู้จาก case Studyฝึกปฏิบัติ ถอดบทเรียน ฝึกปฏิบัติการร่วมคิด ร่วมวางแผน เรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคสติสนทนา เป็นการอบรมที่สนุกมาก ได้ทั้งความรู้ แรงบันดาลใจดีๆ ประสบการณ์ เทคนิคต่างๆมากมาย ที่จะนำไปใช้ในวิชาชีพครูต่อไป อ่านเพิ่มเติม >>>