เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำหนดจัดโครงการมหกรรมอาหารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน ครั้งที่ โดยมีอาจารย์ ดร.การุน พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด และมีอาจารย์ชุติพร นครศรี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน กล่าวรายงานว่าการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ด้านวัฒนธรรมอาหารและด้านศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นที่มีความแตกต่างและหลากหลาย เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกและแสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ณ ลานอเนกประสงค์ด้านทิศใต้ พระนาคปรกเมืองไพร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>