เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม อ่านเพิ่มเติม >>>