เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดโครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการว่า” โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 12 สถาบันเข้าร่วมโรงการในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>