เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์ cyber security and social media ซึ่งจัดโดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งประกอบไปด้วยการรู้สานสนเทศ การรู้สื่อ การรับรู้ ICT และเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ย่างถูกต้องเหมาะสม ณ ห้องเรียน 9706 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>