เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการศิลปนิพนธ์และสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านศิลปะ”ประเมินผลงานสร้างสรรค์นักศึกษาและนิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ครั้งที่ 2″ หรือ ART THESIS EXHIBITION 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บริเวณชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>