เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แก่สถานศึกษาด้วยกระบวนการผู้ให้คำปรึกษาและชี้แนะ(Coaching Mettoring) ณ ห้องประชุม EDU 206 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>