วันนี้ (8 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะและฝึกฝนการใช้ภาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระบบสากล ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้จะแบ่งการอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 200 คน และกลุ่มที่ 2 คือ วันที่ 10-11 มีนาคม 2561 สำหรับอาจารย์ บุคลากร และครูในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 100 คน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย Dragonfly English Camps Team บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและได้รับความรู้ใหม่ๆมากมาย อ่่านเพิ่มเติม >>>