เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง(U-School Mentoring):โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 20 สถาบัน และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน อ่านเพิ่มเติม >>>