เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (ระดับปฐมวัย) ก่อนที่จะเปิดเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยมีอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม และมีอาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ผู้บริหาร และคณะครู สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารงานของโรงเรียนและรูปแบบของการจัดกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งจะผลักดันคุณภาพ ในการจัดการศึกษาของนักเรียนให้ประสบสำเร็จ การจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) เป็นวิธีการหนึ่งในระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่จัดให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้พบปะเพื่อสนทนา ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนระหว่างกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนานักเรียนในปกครองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป อ่านเพิ่มเติม >>>