เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ พลคชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากรจากศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยได้ขอศึกษาดูงานด้านการบริการเทคโนโ,ยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต อ่านเพ่ิมเติม >>>