วันที่ 4 สิงหาคม 2561  เวลา 09.09 น. ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี เป็นประธานในโครงการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  มีคณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ มีคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์เข้าร่วมพร้อมเพรียง และมีผู้ปกครอง นักศึกษาของคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง อ่านเพิ่มเติม >>>