วันที่ 9 สิงหาคม  2561  เวลา 09.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุม 9 A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  เพื่อพัฒนาบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้มีความเข้าใจในด้านการจัดการเรียนการสอน การให้บริการ สนับสนุนด้านการศึกษา พร้อมทั้งให้สอดคล่้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องนโยบายการศึกษาพิเศษระดับอุดมศึกษา  ซึ่งมีนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ อย่างพร้อมเพรียง อ่านเพิ่มเติม >>>