วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.39 น. นาย ชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนิติรัฐศาสตร์  ณ  อาคารหอประชุม  60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด โดยท่านอธิการปดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  กล่าวต้อนรับ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยนเอิ็ด  คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ จาก13  สถาบันเครือข่าย  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงาน   ถึงความเป็นไปของหน่วยงาน ที่มีการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ไปสู่การพัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อรับใช้สังคมได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะนิติรัฐศาสตร์กับองค์กร หรือหน่วยงานภายใต้ในลักษณะที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภายนอกที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติรัฐศาสตร์กับองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรคณะนิติรัฐศาสตร์ในด้านความรู้ด้านวิชาการวิชาชีพหรืองานวิจัย  เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างการเรียนรู้ในทางวิชาการแก่นักศึกษา  คณะนิติรัฐศาสตร์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะนิติรัฐศาสตร์ ให้กับผู้ร่วมเสวนาครั้งนี้ที่มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  อ่านเพิ่มเติม >>>