เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกิจกรรมการจัดนิทรรศการบริการวิชาการแก่สังคม (กิจกรรมสมุนไพร) จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพร ภายใต้องค์ความรู้ของแต่ละคณะที่ร่วมบริการวิชาการเป็นผู้ร่วมเสวนา อ่านเพิ่มเติม >>>