เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมมือกับบริษัทไทย ไฟลท์ เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้การกำกับของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ(MOU) โครงการหลักสูตรร่วม ระดับปริญญาตรี การจัดการธุรกิจการบิน เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตร 4 ปี) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.วิชิตกำ มันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ณ บริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Cr. คุณโชคชัย ศรีชัย หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี อ่านเพิ่มเติม >>>