วันที่ 17 กันยายน 2561 อาจารย ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561 ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>