ลำดับที่ กิจกรรม วันเดือนปี
1 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ วันที่ 12-14 มิถุนายน 2560
2 ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2560 วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560
 3 เปิดภาคเรียน ภาคต้น/2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560
4 สถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 12 กรกฏาคม 2560
5 พิธิอัญเชิญตราพระราชลัญจกร วันที่ 19 กรกฏาคม 2560
6 ซ้อมพิธีไหว้ครู วันที่ 26 กรกฏาคม 2560
 7 พิธีไหว้ครู วันที่ 27 กรกฏาคม 2560
8 พิธีถวายพระพร รัชกาลที่ 10  วันที่ 27 กรกฏาคม 2560
9 เปิดโลกกิจกรรม วันที่ 2 สิงหาคม 2560
10 วันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2560
11 สอบกลางภาค วันที่ 14- 18 สิงหาคม 2560
12 กิฬาน้องใหม่ Freshy 2017 วันที่ 23 สิงหาคม 2560
13 สอบปลายภาค วันที่ 9-20 ตุลาคม 2560
14 เปิดภาคเรียน ภาคปลาย/2560 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
15 กิฬาภายใน วัันที่ 27 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2560
16 วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2560
17 สอบกลางภาค วันที่ 8-12 มกราคม 2561
18 วันราชภัฏ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
19 การเลือกตั้งองค์การนักศึกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
20 สอบปลายภาค วันที่ 5-16 มีนาคม 2561