สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดรับสมัคร

หลักสูตร ระดับ สาขาวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศบ. 4 ปี - การพัฒนาชุมชน
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ
- ภาษาจีน
นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ. 4 ปี - นวัตกรรมการการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต  วท.บ. 4 ปี - เคมี
- ฟิสิกส์
- ชีววิทยา
- สัตวศาสตร์
- สาธารณสุขศาสตร์
- เทคโนโลยีไฟฟ้า
- วิทยาศาสตร์การกีฬา
- เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
- วิทยาการคอมพิวเตอร์
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทียบเข้า (ผู้จบ ปวส.) - เทคโนโลยีไฟฟ้า
- เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  บธ.บ. 4 ปี - การจัดการ
- การตลาด แขนงวิชา การตลาด
- การตลาด แขนงวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
- นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก
- นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
เทียบเข้า (ผู้จบ ปวส.) - การจัดการ
- การตลาด แขนงวิชาการตลาด
- การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
- นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก
- นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 บัญชีบัณฑิต   บช.บ. 4 ปี - การบัญชี
เทียบเข้า (ผู้จบ ปวส.) - การบัญชี
 นิติศาสตรบัณฑิต  น.บ. 4 ปี - นิติศาสตร์
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  รป.บ. 4 ปี - รัฐประศาสนศาสตร์
 รัฐศาสตรบัณฑิต  ร.บ. 4 ปี  - รัฐศาสตร์
 ครุศาสตรบัณฑิต  ค.บ. 4 ปี - คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาไทย
- การศึกษาปฐมวัย
- ดนตรีศึกษา
- พลศึกษา
- ศิลปศึกษา
- คอมพิวเตอร์ศึกษา
- การประถมศึกษา
- สังคมศึกษา
- คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต  พย.บ. 4 ปี - พยาบาลศาสตร์
     

ค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่

1. สำหรับหลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

รายการ หลักสูตรอื่นๆ หลักสูตครุศาสตรบัณฑิต
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1,000 บาท 1,000 บาท
ค่าประกันของเสียหาย 300 บาท 300 บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา 250 บาท 250 บาท
ค่าบัตรนักศึกษา 100 บาท 100 บาท
ค่าบำรุงกิจกรรม 300 บาท 300 บาท
ค่าปฐมนิเทศ 1,150 บาท 1,150 บาท
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ 1,000 บาท 2,00 บาท
ค่าชุดกีฬา 1,500 บาท 1,500 บาท
รวม 5,600 บาท 6,600 บาท

 

2. สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

รายการ หลักสูตร 4 ปี
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1,000 บาท
ค่าประกันของเสียหาย 300 บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา 250 บาท
ค่าบัตรนักศึกษา 100 บาท
ค่าบำรุงกิจกรรม 300 บาท
ค่าปฐมนิเทศ 1,150 บาท
ค่าชุดกีฬา 1,500 บาท
รวม 4,600 บาท

 

3. ค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย

หลักศุตร ค่าบำรุงการศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต 6,500 บาท
วิทยาศาสตรบัณฑิต 7,500 บาท
วิทยาศาสตรบัณฑิต
     - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
9,000 บาท
ศิลปศาสตรบัณฑิต 6,500 บาท
นิเทศศาสตรบัณฑิต 6,500 บาท
บริหารธุรกิจบัณฑิต 6,500 บาท
บริหารธุรกิจบัณฑิต
     - สาขาวิชาการตลาด แขนงวิชา
     - การจัดการธุรกิจค้าปลีก
8,000 บาท
(ได้รับการยกเว้นในปีที่ 1 และต้องชำระใน ปี 2, ปี 3 และปี 4)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
     - นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
     - นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก
     - นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
9,000 บาท
บัญชีบัณฑิต 6,500 บาท
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 6,500 บาท
รัฐศาสตรบัณฑิต 6,500 บาท
นิติศาสตรบัณฑิต 6,500 บาท
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
     - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
45,000 บาท
   

ขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักวิชาการและประมวลผล ☎ 043-556004
เว็บไซต์ https://academic.reru.ac.th/ หรือ  https://www.facebook.com/academic.reru/ 
สมัครเรียนได้ที่ https://admis.reru.ac.th/2020/register_sigin.php