ระดับ  ป.บัณฑิต
          1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
                    - สาขาวิชาชีพครู

ระดับปริญญาโท
          1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
                    - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
                    - สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
                    - สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
                    - สาขาวิชาดนตรีศึกษา
          2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
                   
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
          3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
                   
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา แบบเหมาจ่าย ดังนี้

หลักสูตร ค่าทำเนียมการศึกษา ต่อภาคการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน
นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาคพิเศษ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
- 11,000 / ภาคการศึกษา
(3 ภาคการศึกษา)
- -
ระดับปริญญาโท    
หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต    
ค.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 15,000 บาท/ภสคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
18,000 บาท / ภาคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
 12,000 บาท / ภาคการศึกษา
(1 ภาคการศึกษา)
15,000 บาท / ภาคการศึกษา
(1 ภาคการศึกษา) 
ค.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  18,000 บาท / ภาคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
 22,000 บาท / ภาคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
ค.ม. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 12,000 บาท / ภาคนการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
20,000 บาท / ภาคการศึกษา  6,000 บาท / ภาคการศึกษา
(1 ภาคการศึกษา)
10,000 บาท / ภาคการศึกษา
(1 ภาคการศึกษา)
ค.ม. สาขาวิชาดนตรีศึกษา 12,000 บาท / ภาคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
20,000 บาท / ภาคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
- -
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - 35,000 บาท / ภาคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
-
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 18,000 บาท / ภาคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
25,000 บาท / ภาคการศึกษา
(4 ภาคการศึกษา)
- -

ค่าสมัคร และค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ดังนี้
          1. ค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 500 บาท
          2. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน 1,200 บาท
          3. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 100 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ชั้น 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์ 043-556-231  โทรสาร 043-556-009 หรือ 043-556-231
สมัครเรียนได้ที่ https://admis.reru.ac.th/2020/register_sigin.php