รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นพนักงานประจำตามสัญญา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว ๒ ตำแหน่ง คือ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้ 

1. ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
     1) นางสาวชลดา  ภูบุญอ้วน
     2) นางาววรรณภา  มนตรีชน

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
     1) นายกิตติภัค  วงศิริ
     2) นายคมจิตร  ฝอยทอง
     3) นางสาววริศรา  จรบุรมย์
     4) นางสาวจิราภรณ์  แก้วสะอาด
     5) นางสาวอุราลักษณ์  ประเสริฐสังข์
     6) นางสาวเยาวเรศ  ดีแก่นทราย
     7) นางสาวกรรณิกา  ปาปะไพ
     8) นางสาววรางคณา  สุทธิประภา
     9) นางสาวนุชนาถ  ประมาคะตัง

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ มาสอบคัดเลือก ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ถ้าไม่มาสอบตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

>>>>>Download<<<<<