ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญาจ้าง (สายสนับสนุน)

ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
               นางสาววรรณภา  มนตรีชน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
               1. นางสาวกรรณิการ์  ปาปะไพ
               2. นายคมจิตร  ฝอยทอง
               3. นางสาวเยาวเรศ ดีแก่นทราย
               4. นางสาวอุราลักษณ์  ประเสริฐสังข์

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ทั้ง 5 คน  มาสอบสัมภาษณ์ในวันพุธ ที่ 27  กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมมราชพฤกษ์  ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจ และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถ้าไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

001 download pdf