ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อจ้างงานให้นักศึกษา ปฏิบัติงานราชการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในช่วงแพร่ระบาดของการติดเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม)


 

 

นักศึกษาที่มีรายซื่อตามประกาศนี้ พึงปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
๑. ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในระดับคณะและหน่วยงานส่วนกลาง ดำเนินการติดต่อ รายงานตัวและปฐมนิเทศในการปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สระว่ายนํ้ามหาวิทยาลัยราซภัฏร้อยเอ็ด

๒. นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานตามคณะและหน่วยงานส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัยราซภัฏ ร้อยเอ็ดที่กำหนด ตั้งแต่ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๓. หากนักศึกษามีรายซื่อในประกาศฉบับนี้ไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่กำหนดลือว่า สละสิทธึ๋และทางมหาวิทยาลัยจะเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปเข้าปฏิบัติงานต่อไป

๔. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในระดับคณะและหน่วยงานส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัย ที่มีรายซื่อในประกาศฉบับนี้ให้เตรียมเอกสารดังนี้
    (๑) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน ๑ รูป
    (๒) สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน ๒ ฉบับ
    (๓) สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย กสิกรไทย ไทยพาณิชย์หรือธนาคารอื่นๆ ที่ระบุซื่อสกุลตรงกับผู้รับทุนการศึกษารับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน ๒ ฉบับ

๕. นักศึกษาที่ฃึ้นบัญชีลำดับสำรองของคณะและหน่วยงานส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัย จะมีประกาศเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ารายงานตัวและเข้าช่วยปฏิบัติงานราชการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราซกัฏ ร้อยเอ็ดในคราวต่อไป