รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบคัดเลือก ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

{pdf=images/News/06_02_60.pdf|100%|600|native}