ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างรายวัน
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด