ผลการสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาการพยาบาลและมารดาทารกและผดุงครรภ์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2560

{pdf=images/News/11_03_60_1.pdf|100%|600|native}