รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ มาสอบคัดเลือกในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 อ่านรายละเอียด ...