ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำสัญญา (สายสนับสนุน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุุคคล สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อ มาสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>